Dark Elven alphabet

From Ways of Darkness
Jump to navigation Jump to search
Language: English

The Dark Elven alphabet is a variant of the High Elven alphabet used for the Dark Elven language. It is highly deviant from other variants of the High Elven alphabet, with many letters used for completely different sounds.

The letters

The orthography largerly follows the customs of Etrandish and Artaburro Wood Elven, with several differences regarding the consonants:

  • 「c」 always stands for /ʃ~ɕ/, never for /k/. 「tc」 is used for /t͡ʃ~t͡ɕ/ (for the sake of simplicity, they are Romanized as 「sh ch」 instead of 「c tc」)
  • 「j」 is used for /ʒ~ʑ/, 「dj」 is used for /d͡ʒ~d͡ʑ/ (for the sake of simplicity, they are Romanized as 「zh j」 instead of 「j dj」)
  • 「g」 always stands for /g/, never for /d͡ʒ~d͡ʑ/
  • 「q」 stands for /q/, not /k/

The fronted vowels /æ æː ɜᵝ ɘᵝː ɨᵝ ɨᵝː/ are written 「ae áé oe óé y ý」.

Image Name Value
- Romanized as Pronunciation Romanized as Sound
Mophus s.svg Mophus s.svg mofó [mɔfoː~mɔɸoː] m /m/
Pequus.svg Pequus s.svg peqó [pɛqoː] p /p/
Bauvus.svg Bauvus s.svg bavó [bävoː~bäβoː] b /b/
Farránus.svg Farránus s.svg farránó [fäʀːäːn̪oː~ɸäʀːäːn̪oː] f /f~ɸ/
Norus.svg Norus s.svg noró [n̪ɔʀoː] n /n/
Tagom.svg Tagom s.svg tagó [t̪ägoː] t /t/
Dirum.svg Dirum s.svg déró [d̪eːʀoː] d /d/
Sélta.svg Sélta s.svg sélta [s̪̪el̪t̪äː] s /s/, /ʃ/
Zapha.svg Zapha s.svg zafa [d̪͡z̪äfä~d̪͡z̪äɸä] z /d͡z~z/
Lepha.svg Lepha s.svg lefa [l̪ɛfä~l̪ɛɸä] l /l/
Rámum.svg Rámum s.svg rámó [ʀɒːmoː~ʀ̆ɒːmoː~ʁɒːmoː] r /ʀ~ʀ̆~ʁ/
Carramfus.svg Carramfus s.svg carranfó [käʀːɒn̪foː~käʀːɒn̪ɸoː] k /k/
Cirrum.svg Cirrum s.svg tcherró [t͡ʃɛʀːoː~t͡ɕɛʀːoː] sh, ch /ʃ~ɕ/, /t͡ʃ~t͡ɕ/
Quallum.svg Quallum s.svg qalló [qɒl̪ːoː] q /q/
Gatus.svg Gatus s.svg gató [gät̪oː] g /g/
Herrus.svg Herrus s.svg herró [xɛʀːoː~χɛʀːoː] h /x~χ/
Amalus.svg Amalus s.svg amaló [ämäl̪oː] a /a/, /ɒ/
Ámálus.svg Ámálus s.svg ámaló [äːmäl̪oː] á /aː/, /ɒː/
Enermus.svg Enermus s.svg enermó [ɛn̪ɛʀmoː] e /ɛ/
Énérmus.svg Énérmus s.svg énérmó [eːn̪eːʀmoː] é /eː/
Jilnom.svg Jilnom s.svg djelnó [d͡ʒɛl̪n̪oː~d͡ʑɛl̪n̪oː] zh, j /ʒ~ʑ/, /d͡ʒ~d͡ʑ/
Ilnom.svg Ilnom s.svg ilnó [il̪n̪oː] i /i/, /j/
Ílnom.svg Ílnom s.svg ílnó [iːl̪n̪oː] í /iː/
Orranta.svg Orranta s.svg orranta [ɔʀːän̪t̪ä] o /ɔ/
Órranta.svg Órranta s.svg óranta [oːʀän̪t̪ä] ó /oː/, /o/
Vuntus.svg Vuntus s.svg vontó [vɔn̪t̪oː~βɔn̪t̪oː] v /v~β/
Vuntus double.svg Vuntus double s.svg wóntó [wɔn̪t̪oː] w /w/, /Cʷ/
Untus.svg Untus s.svg untó [un̪t̪oː] u /u/, /w/, /Cʷ/
Úntus.svg Úntus s.svg úntó [uːn̪t̪oː] ú /uː/
Ydum.svg Ydum s.svg ydó [yd̪oː] ü, y /ɨᵝ/, /j/
Ýdum.svg Ýdum s.svg ýdó [ɨᵝːd̪oː] ű, ý /ɨᵝː/

Input

See also: Template:HE/doc